<<
Verellen Commercial Vehicles Geel

Win tot 25.000 euro terug

Proficiat! U kocht uw wagen, wat nu?

in 2020 geeft Verellen Geel u de kans om de aankoopwaarde van uw wagen terug te winnen met een maximum van 25.000 euro. Op deze pagina leest u welke stappen u onderneemt om kans te maken op deze hoofdprijs.

1. Zorg dat uw wagen geconnecteerd is via Car net(1). Tips bij het connecteren vindt u op onze website: www.eenvoudigconnecteren.be of bij onze verkopers.
2. Registreer uw deelname aan de wedstrijd via ons deelnameformulier. Geef bij deze registratie uw unieke code door die u ontving via mail van onze sales manager.
3. Hou donderdag 17 december 2020 vrij in uw agenda en schrijf u in voor ons afsluitevent. Een uitnodiging voor dit event ontvangt u midden november 2020.
4. Zorg dat u aanwezig bent op 17 december 2020.

(1) Indien uw wagen nog niet geleverd is, moet u aantonen dat u zich gepreconnecteerd heeft. Dit doet u door uzelf alvast te registreren via Car net. 

Wedstrijdreglement

De naamloze vennootschap DE MOBILITEITSMAKELAAR (hierna genoemd DMM), met concessies Autobedrijf Deckx-team in Turnhout, Hermans Herentals in Herentals en Geel Automotive (vanaf nu Verellen Geel) in Geel, met zetel te Turnhout, BTW nr. BE 0676.664.575, organiseert een gratis wedstrijd met aankoopverplichting: de wedstrijd “Win uw wagen terug, met een maximum van 25.000 euro". De wedstrijd loopt van 01 januari 2020 tot en met 15 december 2020.


De te winnen prijs tijdens deze wedstrijdperiode is de volledige terugbetaling van de nieuwe wagen aangekocht in de periode tussen 01/01/2020 en 15/12/2020 met een maximumbedrag van 25.000 euro, van een nieuwe of occassie-wagen zoals besteld volgens de officiële bestelbon, ondertekend door alle bevoegde partijen tijdens de wedstrijdperiode.


De actie is beperkt tot natuurlijke personen van minstens 18 jaar oud die gedomicilieerd zijn in België of de wettelijke vertegenwoordiger van de vennootschap. De personeelsleden van DMM, van ondernemingen verbonden met de groep, alsook tussenpersonen en familieleden die onder hetzelfde dak wonen, mogen niet aan de wedstrijd deelnemen. De deelname aan de wedstrijd is strikt persoonlijk en beperkt, tijdens de ganse duur, aan één enkele persoon (zelfde naam, zelfde voornaam, zelfde e-mail adres, zelfde postcode en adres).


Inbreuken op het wedstrijdreglement zullen van rechtswege en zonder voorafgaande mededeling de diskwalificatie van de deelnemer voor al zijn deelnames en voor de volledige duur van de wedstrijd met zich meebrengen. Deelname aan de wedstrijd impliceert een loyale houding en de strikte naleving van de regels met respect voor de rechten van de andere deelnemers en andere partijen.


De wedstrijd wordt aangekondigd via verschillende kanalen: radiospots, de social media kanalen van de concessies van DMM en communicatie bij de concessies zelf of elk ander kanaal door DMM gekozen.


Om deel te nemen aan de wedstrijd, dient de deelnemer een (nieuwe, stock of occassie-) wagen aan te kopen bij één van de concessies van DMM. De deelnemer heeft de keuze uit een Volkswagen, Audi, SEAT, Skoda of CVI-bedrijfsvoertuig. Na het ondertekenen van de bestelbon voor aangekochte wagen dient de deelnemer zich te registeren via een online deelnameformulier.


DMM is niet verantwoordelijk voor het vergeten aanhalen van de wedstrijd e.d.


De deelnemer maakt enkel kans om de wedstrijd te winnen wanneer:

 • Hij/zij een geldig mailadres heeft.
 • Hij/zij zijn wagen connecteert(1) via Car Net, Audi connect, SEAT connect of SKODA connect met de concessie waar hij/zij zijn wagen heeft aangekocht.
 • Zich online heeft geregistreerd met zijn/haar unieke code (zie mail sales manager)
 • Hij/zij ingeschreven is en aanwezig is op het afsluitevent op 17 december 2020.

(1) Indien de wagen nog niet geleverd is, moet de klant voor het event op 17 december 2020 aantonen dat zijn/haar wagen gepreconnecteerd (account aanmaken via Audi connect, Car Net, SEAT connect of SKODA connect) werd. Wagens die niet geconnecteerd kunnen worden, maken ook kans om te winnen.


Lease wagens

Is de winnaar de bestuurder van een leasewagen, dan werken we volgens dit principe:

 • Het bedrijf wordt aangeschreven en krijgt de mogelijkheid om de prijs als volgt in ontvangst te nemen. Het bedrijf kiest voor:
  • De bestuurder krijgt de volledige prijs en mag voor 25.000 euro een wagen aankopen;
  • Het bedrijf ontvangt het bedrag en kan dit vrij besteden naar eigen goeddunken;
  • Het bedrag kan in naam van het bedrijf overgeschreven worden naar een officieel goed doel.


DMM behoudt zich het recht voor om deelname aan wedstrijd eerder dan de gecommuniceerde datum stop te zetten. In dat geval, blijven de huidige deelnemers nog steeds kans maken op de hoofdprijs. De deelnemer is als enige verantwoordelijk voor de correctheid en betrouwbaarheid van de informatie die hij/zij in het kader van zijn/haar deelname meedeelt (in het bijzonder de contactgegevens), om ervoor te zorgen dat hij/zij aan de wedstrijd kan deelnemen en, in voorkomend geval, de prijs geldig in ontvangst kan nemen.


Ontvangst van de hoofdprijs

De winnaar van de hoofdprijs dient alle belastingen, ongeacht hun aard of oorsprong te betalen op het bedrag van 25.000 euro. Geen enkele belasting komt ten laste van DMM. Indien DMM wordt aangemaand tot betalen van belasting zal de winnaar DMM hiervan vrijwaren. De gewonnen prijs is persoonlijk, ondeelbaar, kan niet geruild worden tegen andere producten, diensten of speciën en is niet overdraagbaar aan derden behalve bij voorafgaand schriftelijk akkoord van DMM.


De deelnemers worden geacht de inhoud van dit reglement te kennen en formeel te aanvaarden. Deelname aan de wedstrijd impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van dit reglement.

DMM is niet verantwoordelijk voor de onbeschikbaarheid van de internetsite, technische mankementen die het verloop van de wedstrijd kunnen verhinderen.

Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de gegevens opgeslagen in de informatiesystemen van DMM, behoudens duidelijke vergissing, bewijskracht hebben met betrekking tot de verbindingselementen en de informatie die voortvloeit uit een informaticabewerking in het kader van de wedstrijd.

Het huidige wedstrijdreglement is onderworpen aan en zal worden uitgevoerd conform het Belgische recht.

De rechtbanken van Turnhout zijn exclusief bevoegd ingeval van geschil met betrekking tot de interpretatie of toepassing van huidig wedstrijdreglement.

Verellen Commercial Vehicles Geel Momenteel zijn we gesloten
Bekijk onze openingsuren